LỬA HẬN TÌNH THÙ

Bài 11.

Bạn đang xem: Lửa hận tình thù

Hãy chỉ ra đâu là vật thể , đâu là chất trong các câu saua. Hơi nớc ngng tụ thành các đám mây dầy đặcb. Đọc bờ biển Quảng Bình có những bãi cát trắng.c. Bình này đựng nớc, còn bình kia đựng rợu.d. Sông cầu nớc chảy lơ thơ.e. Cái lọ hoa làm bằng lọ hoa trong suốt2. Hãy kể 20 loại đồ vật (vật thể) khác nhau đợc làm từ 1 chất và 1 loại đồ vật đợc làm từ 5 chất khác nhau.Bài 2:1. Hãy phân biệt các khái niệm sau đây, cho thí dụ minh hoạa- Đơn chất và hợp chấtb- Nguyên chất và hỗn hợp c- Tạp chát và chất tinh khiết2. Hãy kể các phơng pháp vật lý dơn giản để tách các chất ra khỏi hỗn hợp của chúng.3. Em hiểu nh thế nào khi ngời ta nói: nớc máy Bắc Ninh rất sạch, đờng kính nguyên chất, muối ăn tinh khiết, không khí trong lànhBài 3:1. Căn cứ vào các đặc điểm gì để chia các nguyên tố hoá học thành kim loại và phi kim?2. Thế nào là dạng thù hình? Hãy kể các dạng thù hình của: Cacbon, Photpho, Oxi.3. Kể 3 loại hợp chất khác nhau, mỗi hợp chất gồm 4 nguyên tố phi kim.Bài 4:1. Hoá trị là gì? hoá trị của 1 nguyên tố đợc quy định nh thế nào?2. Phát biểu quy tắc hoá trị? áp dụng để tính hoá trị của các nguyên tố trong các hợp chất nh thế nào?3. Hãy kể các kim loại(theo thứ tự dãy hoạt động), phi kim và hoá trị thờng gặp của nó.Bài 51. Gốc axit là gì? Hãy kể tên tất cả các gốc axit quen thuộc và hoá trị của chúng. Tại sao nhóm OH có hóa trị I?2. Tính hoá trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau: Na2SO4; BaCO3; NaHSO3; Ca(H2PO4)2; Mg(ClO4)2; Fe3O43. Viết công thức phân tử của các chất sau: Lu huỳnh (IV) oxit; Bạc Sunfua; Sắt (II) hidrocacbonat; Magie photphat; nhôm nitrat; Kẽm Clorua.Bài 6:Những hiện tợng dới đây là hiện tợng vật lý hay hiện tợng hoá học1. Về mùa hè vành xe đạp bằng sắt bị han gỉ nhanh hơn mùa đông2. Mặt trời mọc, sơng bắt đầu tan dần3. Cháy rừng ở Inđônexia gây ô nhiễm rất lớn cho môi trờng.4. Hiệu ứng nhà kính (do CO2 tích tụ trong khí quyển) làm cho trái đất ấm lên5. Ma trơi là ánh sáng xanh (ban đêm) do photphin (PH3) cháy trong không khí.6. Đèn tín hiệu chuyển từ màu xanh sang vàng rồi đỏ, cần phải dừng lại gấp.7. Giấy quỳ tím khi nhúng vào dung dịch axit bị chuyển thành màu đỏ.8. Khi đốt cháy than, củi sinh ra nhiều khí độc: CO, SO2 gây ô nhiễm môi trờng.9. Các quả bóng bay lên trời rồi nổ tung10.Khi đung nóng, lúc đầu đờng chảy lỏng, sau đó cháy khét.Bài 7:1. Làm thế nào để biết đợc 1 hợp chất có chứa các nguyên tố C, H.2. Khi đốt cháy chất X chỉ thu đợc CO2 và SO2. Hỏi X có thể chứa các nguyên tố gì?3. Khi nung chất Y ta thu đợc amoniac (NH3), khí cacbonic và hơi nớc. Vậy Y gồm những nguyên tố nào?Bài 8:1. Nnguyên tử, phân tử là gì? Tại sao nói nguyên tử, phân tử là các hạt vi mô?2. Đơn vị Cacbon là gì? Nó có trị số là bao nhiêu gam?Bài 9:1. Số Avogadro là gì? Nó có trị số là bao nhiêu?2. Mol là gì? Khối lợng mol là gì? Khối lợng mol nguyên tử, phân tử là gì?Bài 10:1. Hãy nêu công thức liên hệ giữa số mol (n), khối lợng (m) và khối lợng mol (M)2. Tính số mol S có trong 16 gam lu huỳnh, số mol nớc có trong 5,4 gam n-ớc; số mol Fe3O4 có trong 6,96 gam sắt từ oxit.Bài 11:1. Tính khối lợng của 0,15 mol O2; 0,4 mol NaOH2. Cần lấy bao nhiêu mol HCl để có đợc 7,3 gam HCl3. Tính khối lợng mol nguyên tử của kim loại M biết 0,5 mol của M có khối lợng 11,5 gamBài 12:1. Cho biết ở đktc (O0C hay 273K; 1 atm hay 760 mmHg hoặc 101325 Pa) 1 mol bất kỳ chất khí nào cũng chiếm 22,414 lit (lấy tròn là 22,4 lit) hãy tính:a) Số mol CO2 có trong 3,36 lit khí cacbonic (đktc); số mol N2 có trong 44,8 lit Nitơ (đktc)b) Thể tích (đktc) của 2,2 g CO2; của 4,8 g O22. Tính khối lợng của 1,68 lit CO23. Tính số nguyên tử hoặc phân tử có trong 1 cm3 oxi (đktc); 1 cm3 H2O (ở 40C; d = 1g/cm3); 1 cm3 Al (d=2,7 g/cm3)Bài 13:Tính % khối lợng của các nguyên tố trong các hợp chất sau: H2O; H2SO4; C2H5OH; CH3COOH; CnH2n+2; FexOyBài 14:1. Sắt tạo đợc 3 oxit: FeO; Fe2O3; Fe3O4. Nếu hàm lợng của sắt trong oxit là 70% thì đó là oxit nào?2. Nếu hàm lợng % của 1 kim loại trong muối cacbonat là 40% thì hàm lợng % của kim loại đó trong muối photphat là bao nhiêu?Bài 15:1. A là một loại quặng chứa 60% Fe2O3;B là một loại quặng khác chứa 69,6% Fe3O4. Hỏi trong 1 tấn quặng nào chứa nhiều sắt hơn? Là bao nhiêu kg?2. Trộn quặng A với quặng B theo tỉ lệ khối lợng là mA: mB = 2:5 ta đợc quặng C. Hỏi trong 1 tấn quặng C có bao nhiêu kg sắt?Bài 16:1. Phát biểu định luật bảo toàn khối lợng?2. Để đốt cháy m gam chất rắn A cần dùng 4,48 lit Oxi (đktc), thu đợc 2,24 lit CO2 (đktc) và 3,6 g H2O. Tính m3. Đốt cháy 16 gam chất X cần dùng 44,8 lit oxi (đktc), thu đợc khí cacbonic và hơi nớc theo tỉ lệ số mol là 1:2. Tính khối lợng khí CO2 và H2O tạo thành. Bài 17:Hoà tan 20 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat kim loại hoá trị I và II bằng dung dịch HCl d thu đợc dung dịch A và 4,48 lit CO2 (đktc). Tính khối lợng muối tạo thành trong dung dịch A.Bài 18:1. Phản ứng hoá học là gì? Trong phản ứng hoá học các nguyên tố có biến đổi không?2. Hãy nêu ý nghĩa của phơng trình hoá học. Lấy ví dụ phản ứng hoà tan CaCO3 bàng dung dịch HCl để minh hoạ.3. Viết phơng trình phản ứng hoà tan kim loại M hoá trị n bằng dung dịch HClBài 19: Cân bằng các phơng trình phản ứng:1. KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O22. KClO3 KCl + O23. Fe(OH)2 + O2 + H2O Fe(OH)34. Fe3O4 + Al Fe + Al2O35. Zn + HNO3 đặc Zn(NO3)2 + NO2 + H2O6. KMnO4 + HCl KCl + Cl2 + H2OBài 20:Hoàn thành (viết sản phẩm và cân bằng) các phơng trình phản ứng:1. MgCO3 + HNO3 2. Al + H2SO4 loãng 3. FexOy + HCl 4. FexOy + CO FeO +5. Fe + Cl2 6. Cl2 + NaOH Bài 21Giải thích các hiện tợng xảy ra; viết các phơng trình phản ứng trong các thí nghiệm sau:1. Sục từ từ khí CO2 (hoặc SO2) vào nớc vôi trong tới d CO2 (hoặc SO2)2. Cho từ từ bột đồng kim loại vào dung dịch HNO3 đặc. Lúc đầu khí màu nau bay ra, su đó khí không màu bị hoá nâu trong không khí, cuối cùng thấy khí ngừng thoát ra.3. Cho vài giọt HCl đặc vào cốc đựng thuốc tímBài 22:xác định công thức phân tử của các chất A, B, C, biết thành phần % khối lợng nh sau:1. Chất A chứa 85,71% Cacbon và 14,29% Hidro; 1 lit khí A ở đktc nặng 1,25gam.2. Chất B chứa 80% cacbon và 20% là oxi3. Chất C chứa 40% Cacbon, 6,67% Hidro và còn lại là Oxi, biết C có chứa 2 nguyên tử oxiBài 23:1. Để đốt cháy 1 mol chất X cần 6,5 mol oxi, thu đợc 4 mol CO2 và 5 mol H2O. Hãy xác định công thức phân tử của X2. Đốt cháy hoàn toàn 3 gam chất Y chứa các nguyên tố C, H, O thu đợc 2,24 lit CO2 (đktc) và 1,8 gam nớc. Biết 1 gam chất Y chiếm thể tích 2,68 lit (đktc). xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của Y, biết rằng Y là 1 este.Bài 24:1. Cho 0,53 gam muối cacbonat kim loại hoá trị I tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 112 ml khí cacbonic (đktc). Hỏi đó là kim loại gì?2. Nung 2,45 gam một muối vô cơ thấy thát ra 672 ml O2 (đktc). Phần chất rắn còn lại chứa 52,35%Kali và 47,65% Clo. Tìm công thức phân tử của muối?Bài 25:1. Khi cho 6,5 gam một muối Sắt Clorua tác dụng với 1 lợng vừa đủ dung dịch AgNO3 thấy tạo thành 17,22 gam kết tủa. Tìm công thức phân tử của muối.2. Để hoà tan hoàn toàn 8g oxit kim loại R cần dùng 300ml dung dịch HCl 1M. Hỏi R là kim loại gì?Bài 26:1. Mục đích của việc nhận biết các chất là gì?2. Hãy kể một vài ví dụ về việc sử dụng phơng pháp vật lý để nhận biết các chất.3. Thế nào là nhận biết riêng lẻ và nhận biết hỗn hợp. Cho vd minh hoạ.Bài 27:1. Thuốc thử là gì?2. Trình bày nguyên tắc nhận biết bằng phơng pháp hoá học?Bài 28:1. Có 3 lọ đựng 3 dung dịch axit sau: HCl; HNO3; H2SO4. Hãy trình bày ph-ơng pháp hoá học để nhận biết lọ nào đựng axit gì?2. Trong 1 dung dịch chứa 3 axit sau: HCl; HNO3; H2SO4. Hãy trình bày ph-ơng pháp hoá học để nhận biết từng axit có trong dung dịch.Bài 29:1. Có 5 dung dịch: HCl, NaOH, Na2CO3, BaCl2, NaCl. Cho phép dùng thêm quỳ tím để nhận biết các dung dịch đó, biết rằng dung dịch Na2CO3 cũng làm quỳ hoá xanh.2. Có 4 gói bột oxit màu đen tơng tự nhau: CuO, MnO2, Ag2O, FeO. Chỉ dùng dung dịch HCl có thể nhận biết đợc những oxit nào?Bài 30:1. Có 5 bình khí: N2, O2, CO2, H2, CH4. Hãy trình bày phơng pháp hoá học để nhận biết từng bình khí.2. Hãy trình bày phơng pháp hoá học để nhận biết mỗi khí trong hỗn hợp khí gồm: N2, CO2, SO2Bài 31:1. NaCl bị lẫn 1 ít tạp chất là Na2CO3. Làm thế nào để có NaCl nguyên chất2. Cu(NO3)2 bị lẫn ít tạp chất AgNO3. Hãy trình bày 2 phơng pháp để thu đợc Cu(NO3)2 nguyên chất.Bài 321. Khí Nitơ bị lẫn các tạp chất CO, CO2, H2 và hơi nớc. Làm thế nào thu đợc Nitơ tinh khiết.2. Một loại thuỷ ngân bị lẫn các tạp chất kim loại Fe, Zn, Phân biệt và Sn. Có thể dùng dung dịch Hg(NO3)2 để lấy đợc thuỷ ngân tinh khiết hay không?Bài 33:1. Có hỗn hợp Cu(NO3)2 và AgNO3. Hãy trình bày phơng pháp hoá học để lấy riêng từng muối Nitrat nguyên chất.2. Có hỗn hợp 3 kim loại Fe, Cu và Ag. Hãy trình bày phơng pháp hoá học để lấy riêng từng kim loại.Bài 34:1. Có 2 dung dịch KI và KBr. Có thể dùng hồ tinh bột để phân biệt hai dung dịch đó hay không? Nếu đợc thì làm nh thế nào? 2. Có 4 dung dịch đựng trong 4 lọ đánh số từ 1 đến 4: HCl, Na2CO3, H2SO4 và BaCl2. Nếu không có thuốc thử, thì nhận biết các dung dịch trên nh thế nào?Bài 35:1. Có hỗn hợp các oxit: SiO2, Fe2O3 và Al2O3. Hãy trình bày phơng pháp hoá học để lấy đợc từng oxit nguyên chất.2. Khi đốt cháy than ta thu đợc hỗn hợp khí CO và CO2. Trình bày phơng pháp hoá học để thu đợc từng khí nguyên chất.dung dịch và nồng độ dd Bài 36:1. dung dịch là gì? Hãy kể vài loại dung môi thờng gặp cho thí dụ về chát tan là chất rắn, chất lỏng, chất khí.2. độ tan của một chất là gì? độ tan phụ thuộc vào những yếu tố nào? Thế nào là dung dịch bão hoà, cha bão hoà. Bài 37: 1. Tính độ tan của muối ăn (NaCl ) ở 20oC biết rằng ở nhiệt độ đó 50g nớc hoà tan đợc tối đa đợc 17,95g muối ăn.2.

Xem thêm: Cách Ẩn Ảnh Đại Diện Trên Facebook, Ẩn Ảnh Đại Diện Facebook

Có bao nhiêu gam muối ăn trong 5 kg dung dịch bão hoà ở 200C, biết độ tan của muối ăn ở nhiệt đó là 35,9g. Bài 38:1. Cho biết độ tan của chất A trong nớc ở 100C là 15g còn ở 900C là 50g.Hỏi khi làm lạnh 600g dung dịch bão hoà A ở 900C xuống 10oC thì có bao nhiêu gam chất A thoát ra(kết tinh).2. Cũng câu hỏi nh câu 1 nhng trớc khi làm lạnh ta đun đuổi bớt (cho bay hơi) 200g nớc. Bài 39:1. Những quá trình gì xảy ra khi hoà tan một chất vào nớc? Nhiệt hoà tan là gì? Tại sao khi hoà tan KOH, H2SO4 vào nớc thì nớc bị nóng nên rất nhiều, còn khi hoà tan NH4Cl, NH4NO3 vào nớc thì nớc lại bị lạnh đi.2. Tinh thể hiđrat là gì? Nớc kết tinh là gì?3. Tại sao có thể sử dụng đồng(II) sunfat khan để nhận biết vết nức trong xăng dầu hoặc chất béo lỏng. Bài 40:1. Tính % khối lợng nớc kết tinh trong xođa Na2CO3.10H2O trong CuSO4.5H2O.2. Để xác định số phân tử H2O kết tinh ngời ta lấy 25g tinh thể đồng sunfat ngậm nớc CuSO4.xH2O(màu xanh), đun nóng tới khối lợng không đổi đ-ợc 16g chất rắn trắng(CuSO4 khan). Tính số phân tử nứơc x. Bài 41:1. Hoà tan hoàn toàn 6,66g tinh thể Al2(SO4)3.nH2O vào nớc thành dung dịch A. Lấy 1/10 dung dịch A cho tác dụng với dung dịch BaCl2 d thì thu đợc 0,699g kết tủa. Xác định công thức của tinh thể muối sunfat của nhôm.2. Hoà tan 24,4g BaCl2.xH2O vào 175,6g nớc thì thu đợc dung dịch 10,4%. Tính x.3. Cô cạn rất từ từ 200ml dung dịch CuSO4 0,2M thu đợc 10g tinh thể CuSO4.pH2O. Tính P.Bài 42:1. Nồng độ dung dịch là gì? Thế nào là nồng đọ phần trăm (khối lợng), nồng độ mol(mol/l)?2. Lập biểu thức liên hệ giữa độ tan và nồng độ phần trăm của chất tan trong dung dịch bão hoà chất đó. Bài 43:1. Khối lợng riêng của một vật là gì? Đơn vị của khối lợng riêng nh thé nào?2. Khối lợng riêng của dung dịch đợc biểu diễn theo đơn vị nào?3. Khi nói khối lợng riêng của nớc ở 40C là lớn nhất, bằng 1g/cm3, em hiểu điều đó nh thế nào? 1cm3 nớc đá hoặc 1cm3 nớc ở 500C nặng hơn hay nhẹ hơn 1gam? Bài 44: 1. Tính số mol NaOH có trong 500ml dung dịch NaOH 20%(d=1,2g/ml)2. Hãy thiết lập biểu thức tổng quát tính số mol chất tan A trong Vml dung dịch a nồng độ C%, khối lợng riêng d.Bài 45:1. Hãy biểu diễn dung dịch H2SO4 đặc 98%(d= 1,84g/ml) theo nồng độ mol.2. Hãy lập biểu thức liên hệ giửa nồng độ phần trăm, khối lợng riêng và nồng độ mol. Bài 46:1. Cần lấy bao nhiêu gam NaCl để điều chế 500g dung dịch NaCl 10%.2. Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể CuSO4.5H2O và bao nhiêu gam nớc để điều chế 500g dung dịch CuSO4 8%. Bài 47:1. Cần thêm bao nhiêu gam NaCl vào 500g dung dịch NaCl 8% để có dung dịch NaCl 12%.2. Cần thêm bao nhiêu gam nớc vào 500g dung dịch NaCl 12% để có dung dịch NaCl 8%. Bài 48:1. Cô cạn cẩn thận 600g dung dịch CuSO4 8% thì thu đợc bao nhiêu gam tinh thể CuSO4.5H2O.2. Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể CuSO4.5H2O vào bao nhiêu gam dung dịch CuSO4 4% để điều chế 500g dung dịch CuSO4 8%. Bài 49: Có hai dung dịch NaOH 3% và 10%1. Trộn 500g dung dịch NaOH 3% với 300g dung dịch NaOH 10% thì thu đ-ợc dung dịch có nồng độ bao nhiêu %?2. Cần trộn 2 dung dịch NaOH 3% và 10% theo tỉ lệ khối lợng bao nhiêu để có dung dịch NaOH 8%.Bài 50:1. Trộn 300 g dung dịch HCl 7,3% với 200 g dung dịch NaOH 4%. Tính nồng độ % của các chất tan trong dung dịch thu đợc.2. Trộn 100 ml dung dịch H2SO4 20% (d=1,137g/ml) với 400g dung dịch BaCl2 5,2% thu đợc kết tủa A và dung dịch B. Tính khối lợng kết tủa A và nồng độ % của các chất trong dung dịch B.Bài 51:Trong 1 chiếc cốc đựng 1 muối cacbonat kim loại hoá trị I. Thêm từ từ dung dịch H2SO4 10% vào cốc cho tới khi khí vừa thoát hết thu dợc muối Sunfat nồng độ 13,63%. Hỏi đó là muối cacbonat kim loại gì?Bài 52:Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam photpho thu đợc chất A. Chia A thành 2 phần bằng nhau:1. Lấy 1 phần hoà tan vào 500g nớc thu đợc dung dịch B. Tính nồng độ % của dung dịch B?2. Cần hoà tan phần thứ 2 vào bao nhiêu gam nớc để thu đợc dung dịch 24,5%Bài 53:1. Cần lấy bao nhiêu ml H2SO4 98% (d=1,84g/ml) để điều chế đợc 4 lit dung dịch H2SO4 4M2. Hoà tan 3,94 g BaCO3 bằng 500 ml dung dịch HCl 0,4M. Cần dùng bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,5M để trung hoà lợng axit d ?Bài 54:1. Hoà tan V lit (đktc) khí SO2 vào 500g nớc thì thu đợc dung dịch H2SO3 0,82%. Tính V?2. Hoà tan m g SO3 vào 500 ml dung dịch H2SO4 24,5% (d=1,2g/ml) thu đợc dung dịch H2SO4 49%. Tính m?Bài 55: Trộn 50ml dung dịch HNO3 nồng độ x mol/l với 150 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M thu đợc dung dịch A. Cho một ít quỳ tím vào dung dịch A thấy có màu xanh. Thêm từ từ 100 ml dung dịch HCl 0,1M vào dung dịch A thấy quỳ tím trở lại màu tím. Tính nộng độ x.oxitBài 56:1. oxit là gì? Nớc có phải là oxit không? Thế nào là oxit bazơ, oxit axit và oxit lỡng tính.2. Trình bày cách gọi tên oxit, cho thí dụ minh hoạ.Bài 57:1. Cho các oxit sau: CO2, SO2, SO3, N2O5, Mn2O7, tính hoá trị của các nguyên tố S, C, N, Mn, O và viết công thức của các axit tơng ứng.2. Cho các axit sau: HNO2, HClO, HClO3, HClO4. Tính hoá trị của các nguyên tố H, O, N và Cl. Viết công thức của các oxit axit tơng ứng.Bài 58:1. Trong các oxit cho dới đây, oxit nào là oxit axit, oxit nào là oxit bazơ, oxit nào là oxit lỡng tính: Al2O3, CaO, Mn2O7, P2O5, N2O5, FeO, SiO2, ZnO.2. Có 3 oxit màu trắng MgO, Al2O3, Na2O. Chỉ dùng nớc có thể nhận biết đ-ợc các oxit đó hay không?Bài 59:1. Tìm công thức của 1 oxit Sắt trong đó sắt chiếm 70% về khối lợng.2. Khử hoàn toàn 2,4 gam hỗn hợp CuO và FexOy cùng số mol nh nhau bằng Hidro thu đợc 1,76 gam kim loại. Hoà tan kim loại đó bằng dung dịch HCl d thấy thoát ra 0,448 lit Hidro (đktc). xác định công thức của oxit sắt.Bài 60:1. Hoà tan một oxit của Nitơ vào nớc ta đợc axit tơng ứng HNO3. Viết công thức của oxit đó và gọi tên oxit đó theo ba cách khác nhau.2. Cho P2O5 tác dụng với nớc thu đợc 2 loại axit tơng ứng: H3PO4 và HPO3. Viết hai phản ứng tạo thành 2 axit đó và nhận xét khi nào thì tạo thành axit gì?Bài 61:1. Hoà tan 6,2 gam Na2O vào 200 gam nớc thu đợc dung dịch có nồng độ bao nhiêu %?2. Cần thêm bao nhiêu gam Na2O vào 500g dung dịch NaOH 4% để có dung dịch NaOH 10%Bài 62:1. A là một oxit của Nitốc khối lợng phân tử là 92 và tỉ lệ số nguyên tử N:O = 1:2; B là 1 oxit khác của Nitơ, ở đktc 1 lit khí B nặng bằng 1 lit khí Cacbonic. Tìm công thức phân tử của A, B?2. Cho m1 gam Na tác dụng với p gam nớc thu đợc dung dịch NaOH nồng độ a%. Cho m2 gam Na2O tác dụng với p gam nớc cũng thu đợc dung dịch NaOH nồng độ a%. Lập biểu thức liên hệ giữa m1, m2 và p.Bài 63:Trong 1 bình kín chứa 3 mol SO2, 2 mol O2 và một ít bột xúc tác V2O5. Nung bình một thời gian thu đợc hỗn hợp khí A.1. Nếu hiệu suất phản ứng là 75% thì có bao nhiêu mol SO3 đợc tạo thành?2. Nếu tổng số mol các khí trong A là 4,25 mol thì có bao nhiêu % SO2 bị oxi hoá thành SO3?Bài 64:1. Nung 50 kg CaCO3 tới phản ứng hoàn toàn thu đợc bao nhiêu m3 CO2 và bao nhiêu kg Canxi oxit.2. Một loại đá chứa 80% CaCO3, phần còn lại là tạp chất trơ. Nung đá tới phản ứng hoàn toàn. Hỏi khối lợng của chất rắn thu đợc sau khi nung bằng bao nhiêu % khối lợng đá trớc khi nung và tính % CaO trong chất rắn sau khi nung.Bài 65:1. CaO thờng đợc dùng làm chất hút ẩm (hút nớc). Tại sao lại phải dùng vối sống mới nung?2. Khi tôi vôi cần chú ý đề phòng tai nạn gì? Tại sao?3. Nêu các điều kiện tối u để sản xuất vôi.BazơBài 66:1. Bazơ là gì? Kiềm là gì? Hãy kể các bazơ là kiềm? Hãy nêu cách gọi tên bazơ; các bazơ sau đây có tên riêng là gì: NaOH, dung dịch Ca(OH)2, KOH.2. Cho biết nhôm hidroxit là hợp chất lỡng tính, viết các phơng trình phản ứng của Nhôm hidroxit với các dung dịch HCl và NaOH.Bài 67:1. Hãy tổng kết tính tan của các bazơ ?2. Cũng nh H2CO3 không bền bị phân huỷ ở nhiệt độ thờng thành CO2 và H2O, các hidroxit của Bạc và Thuỷ ngân(II) cũng không bền, vậy chúng phân huỷ thành những chất gì? Viết phơng trình phản ứng khi cho AgNO3 tác dụng với dung dịch NaOH.Bài 68:1. Viết công thức của các bazơ tơng ứng với các oxit sau: K2O, CaO, Fe2O3, CuO2. Hoàn thành các phơng trình phản ứng sau:Ca(OH)2 + A CaCO3 + Ca(OH)2 + B CaCO3 + Ca(OH)2 + C CaCO3 + Bài 69:1. Viết phơng trình phản ứng nhiệt phân các hidroxit sau: Fe(OH)3, Mg(OH)2, Cu(OH)2, M(OH)n2. Viết 4 loại phản ứng tạo thành NaOH3. Cho các oxit: MgO, Al2O3, Fe2O3, P2O5, SiO2 lần lợt tác dụng với dung dịch xút d. Viết các phơng trình phản ứng xảy ra nếu có.Bài 70:A, B, C là các hợp chất của Na; A tác dụng với B tạo thành C. Khi cho C tác dụng với dung dịch HCl thấy có khí cacbonic bay ra. Hỏi A, B, C là các chất gì? Cho A, B, C lần lợt tác dụng với dung dịch CaCl2 đặc, viết các phơng trình phản ứng xảy ra?Bài 71:1. Cần cho bao nhiêu gam Na để điều chế 250 ml dung dịch NaOH 0,5M2. Cho 46 gam Na vào 1000g nớc ta thu đợc khí A và dung dịch B.a) Tính thể tích khí A (đktc)b) Tìm nồng độ % của dung dịch B.c) Tính khối lợng riêng của dung dịch B biết thể tích dung dịch là 966 ml.Bài 72:Lấy 50ml dung dịch NaOH (cha biết nồng độ) cho vào 1 cái cốc. Thêm vào cốc một ít quỳ tím. Hỏi quỳ tím có màu gì? Sau đó thêm vào cốc từ từ dung dịch HCl 0,1M cho tới khi quỳ trở lại màu tím. Tính nồng độ mol của dung dịch NaOH biết thể tích dung dịch HCl đẫ thêm vào là 28ml.Bài 73:Cho 16,8 lit CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 600ml dung dịch NaOH 2M thu đợc dung dịch A.1. Tính tổng khối lợng muối thu đợc trong A2. Lấy dung dịch A cho tác dụng với 1 lợng d BaCl2 . Tính khối lợng kết tủa tạo thành.Bài 74:1. Cần dùng bao nhiêu ml dung dịch H2SO4 0,5M để trung hoà 50 gam dung dịch NaOH 10%.2. Trộn 50ml dung dịch Ba(OH)2 0,05M với 150ml dung dịch HCl 0,1M thu đợc 200ml dung dịch A. Tính nồng độ mol của các chất trong dung dịch A.Bài 75:Cần lấy V1 ml dung dịch NaOH 3% (d=1,05 g/ml) và V2 ml dung dịch NaOH 10% (d=1,12g/ml) để điều chế đợc 2 lit dung dịch NaOH 8% (d=1,08g/ml). Tính V1, V2 biết V1 + V2 = 2000ml.Bài 76:Dung dịch A chứa hỗn hợp NaOH và Ba(OH)2.Để trung hoà 50ml dung dịch A cần dùng 60ml dung dịch HCl 0,1M. Khi cho 50ml dung dịch A tác dụng với 1 lợng d Na2CO3 thấy tạo thành 0,179 gam kết tủa.Tính nồng độ mol của NaOH và Ba(OH)2 trong dung dịch A.axitBài 77:1. axit là gì? Gốc axit là gì? Hoá trị của gốc axit đợc tính nh thế nào?.Cho thí dụ minh hoạ.<...>... Na2SO4 + H3PO4 8 CaSO3 + HCl 4 H2SO4 + BaCl2 9 Fe(NO3)3 + HCl 5 Ca3(PO4)2 + H2SO4 10 NaCl (rắn) + H2SO4(đặc nóng) Bài 80 : 1 Hãy nêu các phơng pháp chính để diều chế axit Cho các thí dụ minh hoạ 2 Viết 5 loại phản ứng thông thờng tạo thành HCl Bài 81 : Hãy nêu các tính chất hoá học quan trọng nhất của axit (tác dụng với bazơ, oxit bazơ, muối, kim loại, phi kim) cho các thí dụ minh hoạ Bài 82 : 1 Tại sao... 3 Oleum là gì? Nếu 1 mol H2SO4 hấp thụ 1 mol SO3 thì thu đợc oleum có công thức nh thế nào? Bài 83 : 1 Hãy kể các giai đoạn chính trong quá trình sản xuất H 2SO4 từ khoáng vật Pirit 2 Từ 1 tấn Pirit chứa 90% FeS 2 có thể điều chế đợc bao nhiêu lit H2SO4 đặc 98% (d=1 ,84 g/ml) Biết hiệu suất điều chế là 80 % Bài 84 : 1 Hoà tan hoàn toàn 1,44 g kim loại hoá trị II bằng 250 ml dung dịch H 2SO4 0,3M Để trung... hỗn hợp A Bài 165: 1 Hãy sắp xếp các hidrocacbon cho dới đây theo thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi: C4H10, CH4, C2H6 và C10H22 2 Cho biết ở 200C benzen có khối lợng riêng là 0 ,87 9 g/ml Nếu hoá lỏng 7 ,8 kg hơi benzen xuống 200C thì thu đợc bao nhiêu lit benzen? Bài 166: 1 Cho hỗn hợp các khí CH4, C2H4, C2H2, SO2, CO2, đi qua nớc Brom Viết các phơng trình phản ứng xảy ra 2 Cho 1 lit Benzen (d=0 ,87 9 g/ml)... hợp chất hữu cơ chứa oxi, nitơ Bài 181 : 1 Viết công thức cấu tạo của các rợu có công thức phân tử C2H6O, C4H10O 2 Viết phản ứng đốt cháy hoàn toàn rợu C2H5OH và rợu CnH2n+1OH Bài 182 : 1 Hãy kể các tính chất vật lý quan trọng của rợu Etylic Độ rợu là gì? 2 Có ba chất lỏng là rợu etylic, benzen và nớc Trình bày phơng pháp đơn giản để phân biệt chúng (không đợc ngửi mùi) Bài 183 : 1 Cho 10 ml rợu etylic 92... lỏng (200C, d = 0 ,80 g/ml) cho bay hơi hết thì thu đợc bao nhiêu lit hơi rợu (tính theo đktc) Bài 185 : Hoà tan 12 gam axit axetic vào nớc thành 500ml dung dịch (dung dịch A) 1 Tính nồng độ mol và nồng độ % của dung dịch (d=1,0 g/ml) 2 Cần dùng bao nhiêu ml dung dịch A để hoà tan vừa đủ 5 gam CaCO3? 3 Cần thêm bao nhiêu gam axit axetic vào 10 ml dung dịch A để có dung dịch axit axetic 10% Bài 186 : Dung... 25 ml dung dịch hỗn hợp gồm Ba(OH)2 0,02M và NaOH 0,05M Bài 187 : 1 Có hỗn hợp rợu Etylic và axit axetic Làm thế nào để lấy riêng từng chất 2 Trình bày phơng pháp hoá học để phân biệt 4 chất lỏng: dầu lạc, rợu etylic, nớc, axit axetic (không đợc dùng phơng pháp ngửi) 3 Tại sao có thể dùng dấm để đánh sạch các đồ bằng đồng bị gỉ xanh đen Bài 188 : 1 Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam axit C nH2n+1COOH thu đợc... dụng với 80 0 ml dung dịch NaOH 0,6 M thì thu đợc muối gì, bao nhiêu gam? muối Bài 87 : 1 Muối là gì? Muối trung hoà, muối axit là gì? Những muối cho dới đây là muối trung hoà hay muối axit: NaCl, CH 3-COOK, NH4Cl, NaHSO4, Mg(HCO3)2, KHS, Ag2S, CuSO4.5H2O, NaHCO3 2 Hãy nêu nguyên tắc gọi tên các muối, cho các thí dụ minh hoạ Bài 88 : 1 Điều kiện để xảy ra phản ứng giữa 2 muối A, B là gì? Cho các thí dụ minh... hoàn toàn 1 gam xăng Bài 175: Đốt cháy 56 lit khí tự nhiên (ở đktc) chứa 89 ,6% CH 4, 2,24% C2H6, 4,16% N2 về thể tích Cho tất cả sản phẩm cháy hấp thụ vào 5 kg dung dịch NaOH 8% Tính nồng độ % của các chất trong dung dịch sau phản ứng Bài 176: 1 Hãy kể các loại nhiên liệu (khí, lỏng, rắn) 2 Căn cứ vào đâu để phân biệt các loại than: than gầy (antraxit), than mỡ, than non, than bùn Bài 177: 1 Tại sao... sau: Fe2(SO4)3 Fe(OH)3 Cu CuCl2 FeCl3 CuSO4 Bài 117: Để hoà tan 3,9 gam kim loại X cần dùng V ml dung dịch HCl và có 13,44 lit Hidro bay ra (đktc) Mặt khác để hoà tan 3,2 gam oxit của kim loại Y cần dùng V ml dung dịch HCl nói trên Hỏi X, Y là những kim loại gì? Bài 1 18: 1 Hãy kể tên các tính chất vật lý của nhôm 2 Đura, Silumin là gì? 3 Nhôm là 1 nguyên tố hóa học tạo đợc các oxit, hidroxit lỡng tính... cơ hay không? Bài 145: 1 Tính % khối lợng mỗi nguyên tố trong aminoaxit glyxin: NH2-CH2-COOH 2 Nếu 1 hidrocacbon đợc biểu diễn bởi công thức chung: CnH2n+2 thì thành phần % của Hidro biến đổi nh thế nào khi giá trị n thay đổi? Bài 146: 1 Nội dung của thuyết cấu tạo hoá học là gì? 2 Viết công thức cấu tạo của tất cả các chất có công thức phân tử C 5H10, C4H8Cl2 và C2H7N (N có hoá trị III) Bài 147: 1 Đốt . dịch A và 4, 48 lit CO2 (đktc). Tính khối lợng muối tạo thành trong dung dịch A. Bài 18: 1. Phản ứng hoá học là gì? Trong phản ứng hoá học các nguyên. HCl Bài 81 :Hãy nêu các tính chất hoá học quan trọng nhất của axit (tác dụng với bazơ, oxit bazơ, muối, kim loại, phi kim) cho các thí dụ minh hoạ. Bài 82 :1.