Kinh Chuyển Pháp Luân Mp3

Nghe như vầy. Một thời Đức Phật ngồi dưới dòng cây trong sân vườn Lộc Dã (Mṛgadāva) trên nước ba La nại (Vārāṇasī)

Thời có một nghìn vị Tỳ Khưu, những vị Thiên Thần những đến đầy dẫy kề bên Đại Hội, sống trong lỗi không. Thời gian đó thoải mái và tự nhiên có bánh xe pháo Pháp (Dharma-cakra: Pháp Luân) cất cánh đến xoay đưa ngay trước khía cạnh Đức Phật.

Bạn đang xem: Kinh chuyển pháp luân mp3

Đức Phật dùng bàn tay vỗ về bánh xe cộ (Cakra: Luân), nói rằng: “Hãy giới hạn đi ! Ta từ vô số kiếp mang lại nay, bị Danh nhan sắc (Nāma-rūpa) chuyển, chịu khổ vô lượng. Ni Ý của tê mê Ái đang dừng lại, Tình của Lậu Kết đã dỡ bỏ, những Căn đang định, tử sinh đã giảm đứt, chẳng còn luân chuyển trong năm mặt đường vậy”

Bánh xe pháo liền dừng lại. Lúc đó Đức Phật bảo các Tỳ Khưu: “Thế Gian bao gồm hai việc rơi vào Biên Hành (lối đi ven bờ). Đệ Tử hành Đạo buông bỏ nhà cửa, suốt thời gian sống chẳng đề xuất làm theo. đội nào là nhị ?

1_ nghĩ nhớ Tham Dục, không tồn tại Chí trong sạch. 2_ Nương dựa, bám mắc vào sự luyến ái cái thân chẳng thể tinh tiến. Thế nên lùi về Biên Hành, chẳng được chạm mặt Đức Phật, fan có đầy đủ Đạo Đức.

Nếu vị Tỳ Khưu này chẳng suy nghĩ nhớ Tham Dục dính mắc vào hành động luyến ái cái thân, thời rất có thể được thọ nhận chính giữa (Thọ Trung)

Đức Như Lai Tối thiết yếu Giác được con mắt, được Tuệ (Prajña) từ nhị ven bờ, quá qua, trường đoản cú mình đến Nê hoàn (Nirvāṇa: Niết Bàn)

Thế nào call là lâu nhận chính giữa (Thọ Trung) ? Ấy là tám bé đường thật thà (tức Bát chính Đạo: Aṣṭāṅgika-mārga)

1_ chính Kiến (Samyak-dṛṣti): cái thấy bao gồm đúng 2_ thiết yếu Tư (Samyak-saṃkalpa: chủ yếu Tư Duy): quan tâm đến chính đúng 3_ chủ yếu Ngôn (Samyak-vāc: chính Ngữ): nói năng chủ yếu đúng 4_ bao gồm Hạnh (Samyak-karmānta: chính Nghiệp): làm công việc chính đúng 5_ chính Mệnh (Samyak-ājiva): nuôi mạng sống bao gồm đúng 6_ bao gồm Trị (Samyak-vyāyāma: bao gồm Tinh Tiến): sửa trị bao gồm đúng, hoặc tinh tiến chính đúng 7_ bao gồm Chí (Samyak-smṛti: chủ yếu Niệm): ý chí chủ yếu đúng, hoặc nghĩ về nhớ bao gồm đúng 8_ chủ yếu Định (Samyak-samādhi): an định Tâm chính đúng

Nếu những Tỳ Khưu, đầu cuối nghe Đạo, đề xuất biết nâng cao “Khổ (Duḥkha¬āryāṇisatyāṇi: Khổ Thánh Đế) là Chân Đế (Paramārtha)”. Dùng một trọng điểm thọ nhận bé mắt, thọ nhấn sự vắng lặng lưu ý đến (Thiền Tư), thọ nhận sự tốt nhất (Prajña: Tuệ), thấy biết địa điểm nghĩ nhớ làm cho Ý phát âm biết rõ.

Nên biết sâu sát “Khổ Tập (Tập Thánh Đế: Samudaya-āryāṇisatyāṇi) tận không còn là Chân Đế”. Đã lâu nhận nhỏ mắt cửa hàng sát, im lặng suy nghĩ, tốt nhất (Tuệ), thấybiết vị trí ghi nhớ để cho Ý gọi biết rõ. Do vậy tận hết là Chân Đế

Thế nào điện thoại tư vấn là Khổ (Duḥkha-āryāṇisatyāṇi: Khổ Thánh Đế) ? Ấy là Sinh ra, già yếu hèn là khổ. Mắc bệnh là Khổ. Lo buồn bực bội là Khổ. ân oán ghét nhưng thường chạm mặt nhau là Khổ. Đã dịu dàng nhau mà yêu cầu chịu xa lìa là Khổ. ý muốn cầu mà chẳng được là Khổ. Chủ yếu từ năm Uẩn lâu nhận chịu đựng là Khổ

Thế nào hotline là Khổ Tập (Samudaya-āryāṇisatyāṇi: Khổ Tập Thánh Đế) ? Ấy là từ sự luyến ái (Tṛṣṇa) mà làm cho lại có Tính ngưỡng mộ chẳng lìa rất nhiều chỗ tham, vui. Sự luyến ái vướng vào Tham Dục (Rāga-tṛṣṇa: Dục Ái), sự luyến ái vướng vào sự gồm hình dung nhan (Rūpa-tṛṣṇa), sự luyến ái vướng vào sự chẳng bao gồm hình dung nhan (Na-rūpa: Bất sắc đẹp ái)…Tập (Samudaya) này là Khổ

Thế nào gọi là Khổ Tận (Nirodha-āryāṇisatyāṇi: Khổ khử Thánh Đế) ? Ấy là đọc biết tự sự luyến ái lại có chỗ ưa thích. Nghĩ về nhớ sự dâm dục (dâm niệm) thì chẳng lâu nhận, chẳng suy nghĩ nhớ, không tồn tại điều gì khác, không tồn tại dâm dục, buông bỏ, im nghĩ xem xét vùi lấp dòng có. Bởi vậy là Tập (Samudaya) tận hết.

Thế nào gọi là Khổ Tập Tận Dục thọ Đạo (Mārga-āryāṇisatyāṇi: Đạo Thánh Đế) ? Ấy là lâu nhận, hành tám tuyến phố ngay thẳng: thiết yếu Kiến, chủ yếu Tư, bao gồm Ngôn, chủ yếu Hạnh, thiết yếu Mệnh, chính Tri, chủ yếu Chí, thiết yếu Định. Đây là Khổ Tập Tận lâu Đạo Chân Đế vậy.

Lại nữa Tỳ Khưu ! Khổ (Duḥkha) là Chân Đế. Khổ Tập (Samudaya) là Chân Đế. Khổ Tập Tận (Nirodha) là Chân Đế. Khổ Tập Tận thọ Đạo (Aṣṭāṅgika-mārga: Bát bao gồm Đạo) là Chân Đế

Nếu người vốn từ bỏ xưa, chưa nghe Pháp này, nên thọ nhận bé mắt quán sát, Thiền Hành, lâu nhận loại thấy tốt nhất (Tuệ Kiến), thọ dấn sự đọc biết suy nghĩ nhớ làm cho Ý được hiểu biết rõ.

Nếu khiến cho người ở ngay chốn này, không nghe Pháp tư Đế (Catvāri-satya) đấy thì cần thọ nhận con mắt Đạo (Đạo Nhãn), thọ nhận sự vắng tanh lặng suy xét (Thiền Tư), thọ dấn sự đọc biết tối ưu (Tuệ Giác) để cho Ý thực hành, gọi biết rõ.

Xem thêm: Mẫu Tờ Cớ Mất Giấy Tờ, Tài Liệu, Tài Sản, Mẫu Đơn Cớ Mất Giấy Tờ Xe Mới Nhất Năm 2021

Nếu những người tức thì tại khu vực ấy, không được nghe Pháp tư Đế này, cũng phải thọ nhận bé mắt, thọ nhận sự yên ổn nghĩ suy nghĩ (Thiền), thọ dấn sự sáng suốt (Tuệ), thọ nhấn sự gọi biết (Giác) làm cho Ý được hiểu biết rõ.

Đây là tứ Đế, tía lần chuyển, vừa lòng thành 12 việc. Tín đồ biết nhưng chưa trong sạch thì Ta chẳng trao mang lại vậy.

Tất cả cố kỉnh Gian, chư Thiên, bạn dân, hoặc Phạm (Brahma), hoặc Ma (Māra), Sa Môn (Śramaṇa), Phạm Chí (Brāhmaṇa: Bà La Môn) tự mình biết, chứng dứt thọ nhận hành Giới, Định, Tuệ Giải Độ Tri kiến thành, đây là bốn Cực. Sau đời này chẳng còn có lại nữa, vĩnh viễn lìa thế gian không có lo lắng nữa.

Khi Đức Phật nói vấn đề đó thời nhóm Hiền trả A Nhã Câu lân (Ājñāta¬kauṇḍimya: A Nhã Kiều trần Như) với tám ngàn cai (na vày tha:Nayuta) vị Trời rất nhiều xa những vết bụi bặm, lìa dơ dáy bẩn, những con mắt Pháp (Pháp Nhãn: Dharma-cakṣu) được sinh ra

Một ngàn vị Tỳ Khưu ấy Lậu Tận Ý Giải (chặt đứt hết toàn bộ phiền não rồi trung khu được giải thoát) các đắc A La Hán (Arhat) với những Tập Pháp bên trên cần phải ngừng hết, toàn bộ đều chuyển. Giờ đồng hồ của chúng Hữu Pháp Luân (Bhagavat-dharma-cakra: bánh xe cộ Pháp của Đức nắm Tôn) chuyển ba lần.

Chư Thiên, trần gian ở tại Pháp Địa (Dharma-bhūmi: khu đất Pháp) không người nào chẳng nghe khắp, cho đến cõi Tứ Thiên vương vãi (catvāsraḥ mahā-rājikāḥ) trang bị nhất, Đao Lợi Thiên (Trāyastriṃśa: tức Tam Thập Tam Thiên), Diễm Thiên (Yama: Dạ Ma Thiên), Đâu Thuật Thiên (Tuṣita: Đâu Suất Thiên), Bất Kiêu Lạc Thiên (Nirmita-vaśa-vartinī: Hóa Tự tại Thiên), Hóa Ứng Thanh Thiên (Paranirmita-vaśa¬vartinī: tha hóa Tự tại Thiên) cho đến các cõi Phạm (Brahma-deva: Phạm Thiên) vào phút chốc hầu như nghe khắp.

Bấy tiếng cõi Phật, ba ngàn khía cạnh trời mặt trăng, một vạn hai ngàn trời đất đa số chấn đụng lớn. Đấy bởi vì Đức Phật chúng Hữu (Buddha-bhagavat: Phật núm Tôn) bắt đầu ở tía La nề (Vārāṇasī) sử dụng bánh xe Pháp vô thượng, chuyển điều không chuyển, chiếu soi vô số cõi, các Trời tín đồ theo đây, được đắc Đạo.