Hướng Dẫn Tạo Form Trong Access 2010

Tìm hiểu về các Form, tạo những biểu chủng loại khác nhau, phối kết hợp sử dụng Sub khung để làm nên liên kết dữ liệu phức tạp


Giới thiệu về form (Biểu mẫu) vào Access

Form là thành phần bối cảnh (hộp thoại, cửa sổ) nhằm cập nhật, chỉnh sửa, xem thông tin dữ liệu ... Size thường được cung ứng các nguồn dữ liệu là những bảng (Table), những Query nhằm hoạt động.

Bạn đang xem: Hướng dẫn tạo form trong access 2010


Để tạo thành Form, dấn Create trên Ribbon. Có thể chọn: Form - để tạo Form cùng với nguồn cấp từ bảng đang lựa chọn Form Design - để tạo Form ở chế độ Design View. Dữ liệu tự động dàng buộc với khung nếu bao gồm chọn Table tuyệt Query Form Wizard - cung cấp từng bước để sinh sản Form Blank Form - chế tác Form trống, chưa xuất hiện nguồn cấp dữ liệu nào Multiple Items - dạng khung hiện thị được nhiều Record một thời điểm
*

Tạo Single Form

Single Form hiện thị lên một record tại một thời điểm. Trường đoản cú Navigation Panel bấm lựa chọn Table/Query cần làm nguồn cấp tài liệu cho Form. Sau đó chọn menu Create, lựa chọn Form. Form mới tạo ra, hiện thị lên ở dạng Layout View.

Có thể chọn cơ chế Design View 1 2, Ở chế độ này nhấn đề nghị chuột vào khu vực Form chọn Form Properties lộ diện Property Sheet 3 nhằm chỉnh một số tùy chỉnh cấu hình cơ bản như:


*

Form chia làm ba phần, gồm

Form header - phần đầu Form, thường trình bày các title Detail - phần bao gồm chứa nội dung Form footer - phần cuối size

Tại thẻ Format 4

Caption đặt tiêu đề đến Form Width thay đổi chiều rộng lớn Record Selectors quăng quật ký hiệu chọn Record

Tại thẻ Data 5

Record Source cho biết thêm nguồn dữ liệu (Table/Query) Allow Addition Chon phép thêm record mới hay không Allow Deletions Chon phép xóa record hay là không Allow Edits Chon phép sửa record hay không

Tại thẻ Other 6

Pop Up nếu lọc Yes vậy nên hiện thị sinh hoạt dạng hộp thoại nổi lên Modal nếu YES thì có thể chấp nhận được chuyển vỏ hộp thoại/cửa sổ khác khi Form sẽ mở

Khi bấm chọn các điều khiển (Control - các bộ phận trong Form) thì cũng có thể có Property Sheet để làm việc với điều khiển đó. Từ kia biết được thông tin về loại control, format hiện thị (màu sắc, chữ), dữ liệu links ...

*

Các Control phát sinh auto thường bố trị vào một Layout, để loại trừ nó thì chọn các Control, bên trên Ribbon lựa chọn Arrange > Remove Layout

Đưa nút lệnh Button vào Form

Chọn Button trong các Controls, đưa con chuột vẽ nó vào Form. Cửa số Wizard xuất hiện, chọn hành động muốn tiến hành khi bấm chuột nút bấm. Ví dụ, hành động là xóa Record : khi Wizard nhắc nhở chọn Categories là Record Operations, action chọn là Delete Record, tiếp theo sau nhập title nút bấm ở đoạn Text.

Ví dụ mở Form

*

Tạo size dạng Datasheet

Form dạng Datasheet, hiện thị những ô lưới để nhập dữ liệu tương tự như bảng tính Excel. Nguồn cấp cho dữ liệu hoàn toàn có thể từ các Query hay những Table. Ví dụ tạo thành một Query đánh tên là CacLop để gia công nguồn tài liệu như sau:


Query này đơn giản dễ dàng liệt kê lại các trường tài liệu của bảng LOP, tuy nhiên tạo ra Query trong tương lai để rất có thể chỉnh sửa thanh lọc dữ liệu. Nó hoàn toàn có thể làm Form nhỏ trong một Form cha với dữ liệu lọc liên quan.

Các Query đó, rồi bấm chế tạo ra Form, lựa chọn mục DataSheet, giữ giàng và khắc tên Form là CacLop_Sub

Có thể đưa sang chính sách Design View, tại đây có thể chỉnh title cột 1, đặt các thuộc tính mang lại Control. Kết quả mở Form gồm dạng 2

*

*

Thực hành áp dụng Sub Form

Sub Form là một trong Form nhỏ nằm trong form cha, nó có liên hệ dữ liệu với Record đang biên tập ở size cha. Ví dụ, Form phụ vương soạn thảo Record về ngành học, thì đôi khi nó hiện thị lên một Form bé là danh sách những lớp học tập thuộc ngành học đó.

Tạo một Blank Form đặt tên là FormNganhLop, tiếp nối đặt những thuộc tính:

Caption: các ngành với lớp Record Selector: No Record Source: lựa chọn bảng NGANH nhảy hiện thị khung Header, để vào đó một Label, nhập vào dòng chữ CÁC NGÀNH VÀ LỚP, tiếp nối định dạng làm thế nào cho dễ đọc.

Bấm vào nút nhấn Add Existing Fields trên Ribbon (Design), kéo các trường hiện thị lên ở Field menu bên bắt buộc vào khung gồm những trường NGANHID, TENNGANH, MA, Sonam.

Xem thêm: "Hạ Long Mênh Mông Là Thế", Lời Bài Hát Hạ Long Biển Nhớ

Trong kia NGANHID tùy chỉnh thiết lập Visible là NO

Thêm vào Form các nút bấm Button, thiết lập là những Command Button cùng với Category/Action tùy chỉnh thiết lập theo Wizard gồm những nút bấm gồm:

Record Navigation > Go to Next Record Record Navigation > Go to lớn Previews Record Record Operations > Delete Record Record Operations > Save Record Record Operations > showroom New Record
*

Tiến hành quá trình để gửi Form tất cả sẵn là CacLop_Sub, sẽ sửa đổi để ở mỗi Record chủ yếu hiện thị danh sách những lớp theo ngành.

Kéo CacLop_Sub vào khung chính, lựa chọn nó 1. Sau đó tùy chỉnh liên kết với Form cha bằng trường liên hệ tại 2, gồm Link Master Fields cùng Link Child Fields, chính là hai trường contact - NGANHID trong khung chả và NGANHID trong size con.

*

Liên kết Control vào Form

Một Control trong Form rất có thể lấy giá chỉ trị của chính nó viết trong các truy vấn bởi mẫu !!

Ví dụ từng bước kiến tạo ra Form tinh vi để hiện lên danh sách học viên của lớp được chọn. Bao gồm một ComboBox để lựa chọn Khóa, lúc 1 khóa được chọn thì danh sách các lớp trực thuộc khóa này được liệt kê vào một danh mục Box, khi có chọn lớp bên trong List Box thì hiện lên danh sách lớp bên trong một Sub-Form ...

Tạo một Blank Form, đặt tên là FormHocSinhDS, kéo vào đó một ComboBox viết tên là Khoa, tùy chỉnh thiết lập dữ liệu mang đến nó như sau:

Row Source Type : Table/Query Row Source: bấm vào ... để chế tạo Query dữ liệu cho nó.

SELECT NIENKHOA.KHOAID, NIENKHOA.TenKhoa FROM NIENKHOA; Bound Column: 1 mặc định Value: điền quý hiếm mặc định lúc mở khung (ví dụ 4) Column Count: 2 Colunm Widths: 0cm;2.54cm

*
thường xuyên đặt vào trong 1 List Box, đặt tên Lop, danh mục Box này là danh sách những lớp trực thuộc Khóa chọn, tất cả các cấu hình thiết lập như sau:

Row Source Type : Table/Query Row Source: click chuột ... để gây ra Query dữ liệu cho nó.

SELECT LOP.LOPID, LOP.NIENKHOAID, TenCacLop.TENDAYDUFROM TenCacLop INNER JOIN LOP ON TenCacLop.LOPID = LOP.LOPIDWHERE (((LOP.NIENKHOAID)=!!)); Query trên đã tham chiếu dữ liệu ở vị trí =!! Bound Column: 1 Column Count: 3 Colunm Widths: 0cm;0cm;2.54cm
bây giờ nếu chạy lần thứ nhất thì nó vẫn hiện thị đúng danh sách lớp khớp ứng với full bộ Box Khoa, mặc dù khi Form sẽ mở thì biến hóa Khoa nó chưa update theo. Để xung khắc phục:

Bắt sự kiện khi bộ combo Box chuyển đổi dữ liệu, tại nằm trong tính On Change, nhấn vào ... Nhằm sinh hàm VBA khi full bộ Box đổi giá trị. Trong thủ tục bắt sự khiếu nại này, chỉ việc viết dòng code là yêu mong Lop nạp lại dữ liệu Me!.Requery, nội dung tương đối đầy đủ như sau:

Private Sub Khoa_Change() Me!.RequeryEnd Sub khi Khóa được chọn thì Lớp theo khóa hiện nay thị


*

Sub form danh sách học sinh theo lớp

Tạo một Sub size danh sách học sinh dạng DataSheet, với nguồn dữ liệu bảng học sinh, đánh tên là HocSinhLop

Ở phần Footer có thêm vào một TextBox khắc tên là sohocsinh, với ở trong tính Control Source là =Count() để cho thấy thêm tổng học sinh trong danh sách.

Chuyển sang trọng chế đố Datasheet View, chỉ hiện thị những cột như hình (các cột không giống ẩn đi), trong số đó cột thương hiệu được tùy chỉnh sắp xếp tăng dần.

*

Quay quay trở lại FormHocSinhDS, kéo HocSinhLop vào - viết tên HOCSINH, tùy chỉnh thiết lập thuộc tính để liên kết với LOP

links Master Fields : Lop links Child Fields : LOPID

Kéo thêm vào một TextBox hiện lên số học viên của lớp, với trực thuộc tính Control Source : =.

!

Kết trái chạy đang như sau:

*

Tiếp theo thực hiện tác vụ, ví như bấm kép vào chúng ta của một học viên nào đó, thì sẽ hiện thị hộp thoạt biên soạn thảo chi tiết cho học sinh đó.

Chọn nguồn cấp là bảng HocSinh, bấm tạo Form đánh tên là HocSinhChiTiet như sau:

*

Quay trở lại cơ chế Design View của HocSinhLop, tại Ho bắt sự kiện On Dbl Click, với ngôn từ VBA như sau:

Private Sub Ho_DblClick(Cancel As Integer) DoCmd.OpenForm "HocSinhChitet", , , "HOCSINHID = " & Me!.ValueEnd Sub "Mở form HocSinhChitet, lọc HOCSINHID = Me!"Me! là giá bán trị bây giờ trên FormHocSinhDS

*