Cách tính sai số chuẩn trong excel

Bài viết này biểu đạt cú pháp cách làm và cách thực hiện hàmSTEYX trong Microsoft Excel.

Bạn đang xem: Cách tính sai số chuẩn trong excel

Mô tả

Trả về sai số chuẩn chỉnh của quý hiếm y dự đoán cho mỗi giá trị x trong hồi quy. Không đúng số chuẩn là số đo lượng sai số vào dự đoán y mang lại một giá trị x riêng biệt lẻ.

Cú pháp

STEYX(known_y"s, known_x"s)

Cú pháp hàm STEYX có các đối số sau đây:

Known_y"sBắt buộc. Mảng hoặc phạm vi điểm dữ liệu phụ thuộc.

Known_x"sBắt buộc. Mảng hoặc phạm vi điểm dữ liệu độc lập.

Chú thích

Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

Các giá trị lô-gic và trình bày số dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

Xem thêm: Những Ô Sách Dễ Thương Ở Nhã Nam Thư Quán Sài Gòn, Nhã Nam Thư Quán

Nếu một đối số tham chiếu hay mảng có chứa giá trị logic, văn bản tốt ô trống, những giá trị này sẽ bị bỏ qua; tuy vậy những ô có giá trị 0 sẽ được bao gồm.

Các đối số là văn bản xuất xắc giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

Nếu known_y"s và known_x"s có số điểm dữ liệu khác nhau, hàm STEYX trả về giá trị lỗi #N/A.

Nếu known_y"s và known_x"s trống hoặc có ít hơn bố điểm dữ liệu, hàm STEYX trả về giá trị lỗi #DIV/0! .

Phương trình đến sai số chuẩn của giá trị y dự đoán là:

*

trong đó x và y là các trung độ mẫu AVERAGE(known_xs) và AVERAGE(known_ys) và n là cỡ mẫu.


Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng tiếp sau đây và dính vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để phương pháp hiển thị kết quả, nên lựa chọn chúng, dìm F2 và tiếp nối nhấn Enter. Nếu như cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu

Y đã biết

X đã biết

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

7

4

5

4

Công thức

Mô tả (Kết quả)

Kết quả

=STEYX(A3:A9,B3:B9)

Sai số chuẩn của giá trị y dự đoán cho mỗi giá trị x trong hồi quy (3,305719)